TECO ’da insan hakları ve çalışma standartları ilkelerine uyum esas alınır ve bu ilkeler tüm insan kaynakları süreçlerinin merkezinde yer alır.

Bu kapsamda, tüm çalışanlar etnik köken, ırk, dil, din, yaş, cinsiyet, uyruk, maluliyet ve kültürel farklılık ayrımı yapılmaksızın eşit kabul edilir. Çalışanların sendikal örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakları güvence altına alınır. “Çocuk İşçi ve Zorla ve Zorunlu Tutarak Çalıştırmama” esası benimsenir. Küresel İlkeler kapsamındaki tüm bu politikalar, çalışma ortamının yanı sıra tüm paydaş ilişkilerinde de uygulanır.

TECO’da çalışma hayatını düzenleyen en önemli yönerge, Yalçınkayalar Topluluğu’nun kurucusu Mustafa Yalçınkaya’nın belirlediği temel ilkeleri esas alan Etik Davranış Kurallarıdır. Personel yönetmeliği ile birlikte uygulanan Etik Davranış Kuralları yönetmelik olarak tüm çalışanlarımıza tamim edilmiş olup işe alım ve oryantasyon sürecinin ayrılmaz parçası olarak kullanımdadır.
Başta Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Uygulamaları olmak üzere, Etik kuralların işleyişi ve sağlıklı bir şekilde uygulanması için şirket bünyesinde görevlendirilmiş Etik Kurul, Genel Müdür, konu ile ilgili üst yönetim, İnsan Kaynakları Müdürü ve Hukuk Müşavirinden oluşmaktadır. TECO çalışanları veya TECO adına hareket eden kişiler Etik Kurallara aykırı hareket eden kişi ve kurumları veya bu kurallara aykırılık gösteren her hangi bir durumu derhal ve direk olarak Etik Kurula iletmekle yükümlüdür. Bildirimler tamamen gizli tutulur. Bildirim sonrasında yapılacak olan inceleme ve soruşturma süresince de gizlilik kurallarına azami dikkat gösterilerek öncelikli olarak bildirimi yapan personelin zarar görmemesi esasına uygun hareket edilir. Etik kurallara uygunsuzluk halindeki şirketteki işleyiş ve gerekli yaptırımlar Çalışma Hayatı ile ilgili Yükümlülükler ve Uygulama Prosedürü kapsamında detaylı şekilde tarif edilip tüm çalışanlara yayınlanmıştır.

TECO, cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik oluşturulmuş en kapsamlı girişim olan İş’te Eşitlik Bildirgesi’ni benimsemiştir ve bildirgedeki aşağıdaki ilkelere gönüllü olarak uyma ve ülke genelinde bu ilkelerin yaygınlaştırılmasında öncülük etme taahhüdüyle faaliyetlerini sürdürür.

  • İnsan haklarına saygılıyız. Tüm çalışanlarımıza eşitlik temel ilkesi ile davranırız.
  • Kadın, erkek çalışanımızın cinsiyet farkı gözetmeksizin sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
  • Kadınların iş gücüne katılımını özel olarak destekleriz.
  • Kadın-erkek fırsat eşitliği kriterlerini tüm İnsan Kaynakları politikalarımızda tanımlarız.
  • Eşit işe eşit ücret politikası ile hareket eder, takipçisi oluruz.
  • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli mekanizmaları kurarız.
  • Eğitim politikaları oluşturur, izler, kadınların katılımına özel olarak dikkat ederiz.
  • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortam ve uygulamalarını oluştururuz.